Pilsonības atjaunošana

02.01.2024. 22:28

Latvijas pilsonību var atjaunot pēc personas lūguma, ja tā zaudēta:

  1. vecāku vai adoptētāju izvēles dēļ bez personas rakstveida piekrišanas – atjaunot var līdz 25 gadu vecuma sasniegšanai;
  2. atsakoties no Latvijas pilsonības vai Latvijas pilsonība atņemta, jo iegūta Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes pilsonība.

Kārtību, kādā tiek pieņemts un izskatīts iesniegums par Latvijas pilsonības atjaunošanu reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība".

Latvijas pilsonību neatjauno personai:

  1. kura ieguvusi Pilsonības likumā nepieļautās valsts pilsonību (izņēmums ir pieļaujams, ja personai ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes pilsonība);
  2. kura, apliecinot piederību pie Latvijas pilsonības vai naturalizējoties, apzināti sniegusi nepatiesas ziņas, tādējādi nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību un kurai Latvijas pilsonība ir atņemta ar tiesas spriedumu;
  3. uz kuru attiecas Pilsonības likuma 11.pantānoteiktie ierobežojumi (izņēmums ir pieļaujams, ja persona dien Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā).

Nepieciešamie dokumenti:

  1. Iesniegums pilsonības atjaunošanai
  2. personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte) (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);
  3. izziņa par sodāmību (tikai attiecībā uz personām, kuras sasniegušas 14 gadu vecumu), ko izsniegusi un parakstījusi kompetentā iestāde pilsonības valstī un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma par Latvijas pilsonības atjaunošanu iesniegšanas, vai dokumentārs apliecinājums par to, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt. ASV šādu izziņu jāpieprasa no U.S. Department of Justice, The Criminal Justice Information Services (CJIS) Division of the Federal Bureau of Investigation (FBI). Izziņai ir jābūt apliecinātai ar Apostille;
  4. Valsts un konsulārās nodevas maksa 21,34 EUR + 40,00 EUR = 61,34 EUR. Pēc dokumentu saņemšanas vēstniecībā uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta maksājuma saite, kur veikt samaksu. Konsulārais pakalpojums tiks nodrošināts tikai pēc maksājuma saņemšanas.

Dokumentus pilsonības atjaunošanai jānosūta uz Latvijas vēstniecību pa pastu (vēstniecības adrese: 2306 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20008).

Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Ja lēmumu nav iespējams pieņemt viena mēneša laikā, lēmuma izskatīšanas termiņš tiek pagarināts līdz četriem mēnešiem, pēc tam, ja nepieciešams, līdz vienam gadam.

Dokumentus iespējams iesniegt arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē: https://www.pmlp.gov.lv/lv/pilsonibas-atjaunosana

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 974 „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”.