Dzīvesvietas reģistrēšana ārvalstīs

17.05.2022. 10:53

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir paziņot par savu, savu nepilngadīgo bērnu un personu, kuras atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, dzīvesvietas adresi ārvalstīs:

-          triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;

-          30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

Iesniegumu var iesniegt:

  • elektroniski portālā latvija.lv, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
  • klātienē vai nosūtot pa pastu Pilsonības un MIgrācijas lietu pārvaldei Latvijā.  Plašāka informācija pieejama šeit.
  • klātienē vai nosūtot pa pastu Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs. Vēršam uzmanību, ka par dzīvesvietas ziņu aktualizēšanu ar Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības starpniecību ir jāmaksā konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr.412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.