Konsulāro pakalpojumu cenrādis

23.03.2022. 15:51

Konsulārie pakalpojumi Latvijas vēstniecībā Polijā

Pases un personas apliecības

Pases izsniegšana – 70,00 EUR

Personas apliecības izsniegšana – 55,00 EUR

Pases un personas apliecības izsniegšana vienlaikus – 75,00 EUR

Pases izsniegšana ar atvieglojumu – 55,00 EUR

1)       bērniem (līdz 20 gadu vecumam)

2)       personai, kura sasniegusi pensijas vecumu

3)       personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību

4)       personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu

Personas apliecības izsniegšana ar atvieglojumu – 45,00 EUR

Pases un personas apliecības izsniegšana vienlaikus (ar atvieglojumu) – 60,00 EUR

Dokumentu nosūtīšana iestādēm Latvijā  - 40 EUR

1) dokumentu pārsūtīšana ziņu aktualizēšanai Fizisko personu reģistrā, ja tas netiek veikts reizē ar personu apliecinoša dokumenta pieteikuma pārsūtīšanu;

2) dokumentu izprasīšana no Latvijas iestādēm ar vēstniecības starpniecību;

3) dokumentu pārsūtīšana Latvijas iestādēm citos gadījumos.

Dokumentu nosūtīšana Polijā

ar ierakstītu sūtījumu – 10 EUR

ar kurjerpastu – 20 EUR

Dokumentu nosūtīšana Bulgārijā, Rumānijā

ar ierakstītu sūtījumu – 30 EUR

ar kurjerpastu – 50 EUR

Atgriešanās apliecība – 15 EUR

Izziņas

Izziņa no Fizisko personu reģistra svešvalodā

Izziņa par vienu personu (sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu)

2 stundu laikā – 60 EUR

5 darba dienu laikā – 45 EUR

Izziņa par trešo personu

2 stundu laikā – 75 EUR

5 darba dienu laikā – 52,50 EUR

Izziņa par vienas personas adresi (savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas)

1 darba dienas laikā – 42,50 EUR

Izziņa no Fizisko personu reģistra latviešu valodā

Izziņa par vienu personu (sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu)

2 stundu laikā – 20 EUR

5 darba dienu laikā – 5 EUR

Izziņa par trešo personu

2 stundu laikā – 35 EUR

5 darba dienu laikā – 12,50 EUR

Izziņa par vienas personas adresi (sevi, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) – 2,50 EUR

Konsulārā izziņa (izņemot  izziņu no Fizisko personu reģistra)

1 darba dienas laikā – 40 EUR

Daudzvalodu veidlapa – 40 EUR

Izziņa no Sodu reģistra

Izziņa latviešu valodā

5 darba dienu laikā – 44,27 EUR

2 darba dienu laikā – 52,81 EUR

Izziņa angļu vai krievu valodā

5 darba dienu laikā – 49,28 EUR

2 darba dienu laikā – 62,83 EUR

Ja nepieciešams izziņu legalizēt vai apliecināt ar Apostille vai arī nepieciešama izziņa ASV vīzas noformēšanai, par izmaksām un izprasīšanas procedūru lūgums sazināties ar vēstniecību.

Dokumentu izprasīšana no Latvijas iestādēm

Viena dokumenta izprasīšana ar vēstniecības starpniecību – 80 EUR

Dokumenta pārsūtīšana, ja tas izprasīts bez vēstniecības starpniecības – 40 EUR

Dokumenta izprasīšana, ja papildus nepieciešama legalizācija – 95 EUR

Dokumenta īstuma apliecināšana

Dokumenta legalizācija

2 darba dienu laikā – 15 EUR

2 stundu laikā – 30 EUR

Notariālās darbības

Notariālā akta sagatavošana (pilnvara, piekrišana, apliecinājums, ka persona ir dzīva) - 50 EUR

Pirmā izraksta no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana - 10 EUR

Otro un turpmāko izrakstu izsniegšana - 50 EUR

Paraksta īstuma apliecinājums - 50 EUR

Dokumenta noraksta pareizības apliecinājums  - 50 EUR (+10 EUR par otro un katru nākamo lappusi)

Civilstāvokļa akti

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – 7 EUR

Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības (dzimšanas, laulības, miršanas) izsniegšana – 7 EUR

Vēstniecībā sagatavota izziņa par dzimšanu, laulību, miršanu

1 darba dienas laikā – 40 EUR

Pilsonības un nepilsoņa statusa jautājumi

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana – 61,34 EUR

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana politiski represētai personai, I grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un trūcīgai personai) – 47,11 EUR

Atteikšanās no nepilsoņa statusa – 40 EUR

Vīzas, uzturēšanās atļaujas

Nacionālās īstermiņa vīzas (D kategorija) pieprasīšana – 60 EUR

Šengenas vīzas pieprasīšana – 80 EUR

Šengenas vīzas pieprasīšana bērniem (6-12 gadi) – 40 EUR

Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai

30 dienu laikā – 210 EUR

10 darba dienu laikā – 310 EUR

5 darba dienu laikā – 510 EUR

Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas pilsoņa/ nepilsoņa un pastāvīgās uzturēšanas atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātajam, nepilngadīgajam bērnam, aizbildniecībā vai aizgādniecībā esošai personai, kā arī akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam

30 dienu laikā – 150 EUR

10 darba dienu laikā – 280 EUR

5 darba dienu laikā – 480 EUR