Dzīvesvietas norādīšana ārvalstīs

27.05.2022. 11:21

Dzīvesvietas deklarēšana ārvalstīs

Saskaņā ar Fizisko personu reģistra likuma 14.panta trešo daļu Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim un ārzemniekam, kurš Latvijā saņēmis Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu, savu nepilngadīgo bērnu un personu, kuras atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā dzīvesvietas adresi ārvalstīs:

  • triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;
  • 30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

Savukārt ārzemniekam, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par dzīvesvietas adresi ārvalstīs triju darbdienu laikā pēc pārcelšanās uz dzīvi ārvalstīs vai ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

No 2021.gada 1.jūlija personai ir tiesības papildus dzīvesvietas adresei ārvalstī norādīt arī vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs.

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī un/vai papildu adresi, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums (lejuplādējams DOC formātā) vai jāuzraksta iesniegums brīvā formā, tajā norādot datus par sevi vai/un savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī un/vai papildu adresi.

Lai iesniegtu iesniegumu elektroniski, personai ir jāaizpilda speciāla tiešsaistes forma portālā www.latvija.lv

Bērnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem un personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja, ir tiesības sniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas par savu dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Iesniegumu var iesniegt:

Iesniegumu šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt attālināti:

  1. nosūtot pa pastu jebkurai PMLP teritoriālajai nodaļai, pievienojot personu apliecinoša dokumenta apliecinātu kopiju; 
  2. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz jebkuras PMLP teritoriālas nodaļas elektronisko pastu, pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  3. izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi;
  4. izmantojot e-pakalpojumu Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana;

Iesniegumu iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta vietnē.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr.412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.