Atteikšanās no Latvijas pilsonības

10.11.2022. 12:15

Lai atteiktos no Latvijas pilsonības, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Iesniegums (veidlapa pilngadīgai personai; veidlapa par bērnu) latviešu valodā par atteikšanos no Latvijas pilsonības. Iesniegumu var rakstīt arī brīvā formā.
  2. Latvijas pilsoņa pase un/vai personas apliecība vai arī kopija (ja iesniegums tiek sūtīts pa pastu).
  3. Dokuments, kas apliecina, ka iegūta vai tiek garantēta citas valsts pilsonība.
    Ja personai jau ir piešķirta Vācijas pilsonība – Vācijas pilsoņa pases vai identifikācijas kartes kopija vai, ja tiek garantēta Vācijas pilsonība - garantijas raksts (Einbürgerungszusicherung vai Einbürgerungsurkunde).

Iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības nepilngadīga bērna vārdā paraksta bērna likumiskais pārstāvis. Nepilngadīgā persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumā ar parakstu apliecina, ka piekrīt atteikties no Latvijas pilsonības.

Par šo pakalpojumu ir noteikta valsts nodeva 21.34 EUR apmērā (vai 7.11 EUR apmērā – politiski represētai personai, pirmās grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu) un konsulāra nodeva 40 EUR apmērā. Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Lēmumu par Latvijas pilsonības zaudēšanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Latvijā.

Pēc lēmuma par pilsonības zaudēšanu saņemšanas personai uz vēstniecību jāatsūta Latvijas pilsoņa pase un/vai personas apliecība.

Saskaņā ar Pilsonības likuma nosacījumiem Latvijas pilsonim var izveidoties dubultpilsonība, ja ir iegūta Vācijas pilsonība.

Papildus informāciju par atteikšanos no Latvijas pilsonības, kā arī dubultpilsonības iespējamību lūdzam skatīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā:

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība".