Pilsonības atjaunošana

10.11.2022. 12:17

Bijušie Latvijas pilsoņi, kuri Latvijas pilsonību ir zaudējuši sakarā ar Vācijas vai citas ES un/vai NATO dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes pilsonības iegūšanu, var atjaunot savu Latvijas pilsonību, personiski  iesniedzot vēstniecībā sekojošus dokumentus:

  1. iesniegums;
  2. personu apliecinoša dokumenta (pases vai, personas apliecības) kopija;
  3. izziņa par nesodāmību (tikai attiecībā uz personām, kuras sasniegušas 14 gadu vecumu), ko izsniegusi kompetentā iestāde pilsonības valstī un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma par Latvijas pilsonības atjaunošanu iesniegšanas, vai dokumentārs apliecinājums par to, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt. Izziņai jābūt ar amatpersonas parakstu un iestādes zīmogu.

Par pilsonības atjaunošanu jāmaksā valsts nodeva  21.34 EUR apmērā (vai 7.11 EUR apmērā  - politiski represētai personai, pirmās grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu) un konsulārā nodeva 40.00 EUR apmērā. Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Lēmumu par Latvijas pilsonības atjaunošanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Latvijā.

Papildus informāciju par Latvijas pilsonības atjaunošanu, kā arī dubultpilsonības iespējamību lūdzam skatīt  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība".