Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa

12.09.2023. 10:29

Latvijas nepilsonim, kurš ieguvis citas valsts pilsonību, ir pienākums atteikties no nepilsoņa statusa 30 dienu laikā pēc pilsonības iegūšanas.

Latvijas nepilsonim, kuram tiek garantēta kādas valsts pilsonība vai ir izsniegts kādas ārvalsts ceļošanas dokuments, ir tiesības atteikties no nepilsoņa statusa.

Lai atteiktos no Latvijas  nepilsoņa statusa, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. iesniegums (veidlapa pilngadīgai personai; veidlapa nepilngadīgā bērna vārdā) par atteikšanos no nepilsoņa statusa, iesniegums var būt arī brīvā formā. Ja iesniegums tiek nosūtīts pa pastu, parakstam jābūt notariāli apstiprinātam.
  2. Latvijas nepilsoņa pase vai pases kopija (ja iesniegums tiek sūtīts pa pastu).
  3. Vācijas pilsonības garantijas raksts (Einbürgerungszusicherung vai Einbürgerungsurkunde).
  4. Ja personai jau ir Vācijas pilsonība – Vācijas pilsoņa pases vai identifikācijas kartes kopija. Ja personai ir izsniegts Vācijas ceļošanas dokuments – šī dokumenta kopija.

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki vai likumīgais pārstāvis. Nepilngadīgā persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumā ar parakstu apliecina, ka piekrīt atteikties no Latvijas nepilsoņa statusa.

Par atteikšanos no nepilsoņa statusa jāmaksā konsulārā nodeva 40 EUR apmērā. Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Lēmumu par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Latvijā.

Pēc lēmuma par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu saņemšanas personai uz vēstniecību jāatsūta Latvijas nepilsoņa pase un/vai personas apliecība.

Papildus informāciju par atteikšanos no Latvijas nepilsoņa statusu lūdzam skatīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā:

https://www.pmlp.gov.lv/lv/atteiksanas-no-latvijas-nepilsona-statusa

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība".