Ziņas Fizisko personu reģistrā

21.05.2022. 13:17

Saskaņā ar Fizisko personu reģistra likumu, ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, pastāvīgi uzturas ārpus Latvijas, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Fizisko personu reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās. Latvijas valstspiederīgie paziņo ziņas par savu laulības reģistrēšanu ārvalstīs (t.sk. uzvārda maiņu), laulības šķiršanu (t.sk. uzvārda maiņu), ārvalstīs dzimušu bērnu un dubultpilsonību.

Ziņas ir iespējams reģistrēt, nosūtot dokumentus pa pastu vai elektroniski parakstītus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Lūdzam informāciju par dokumentu iesniegšanas kārtību skatīties šeit.

Ziņas sniedzamas 30 dienu laikā pēc Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas personai kļuvušas zināmas.

Lūdzam Latvijas valstspiederīgos pārliecināties, ka ziņas ir aktualizētas, pirms dokumentu noformēšanas vēstniecībā.  Latvijas vēstniecība Vācijā sākot no 2021.gada 1.oktobra nepieņem dokumentus tālākai pārsūtīšanai uz Latviju ziņu aktualizēšanai.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr.412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.