Státní tajemnice Lotyšska Kalniņa-Lukaševica: Při jednáních o víceletém rozpočtu EU je třeba být jednotní v podpoře politiky soudržnosti

05.11.2019. 09:39

5. listopadu 2019 se parlamentní státní tajemnice pro záležitosti EU ministerstva zahraničních věcí Lotyšska paní Zanda Kalniņa-Lukaševica zúčastnila Summitu věnovanému soudržnosti politiky v EU (Friends of Cohesion Summit 2019), jenž se uskutečnil v České republice v Praze. Cílem setkání bylo prodiskutovat otázku společných zájmů zemí přijímajících největší finanční podporu politiky soudržnosti EU pro víceletý rozpočet EU po roce 2020.

„Lotyšsko těší, že jsme jednotní v postoji k významu politiky soudržnosti a cílům smlouvy založeným na vyrovnávání sociální a ekonomické úrovně“, prohlásila parlamentní státní tajemnice. Paní Kalniņa-Lukaševica zdůraznila, že je důležité zachovat jednotu největších příjemců podpory EU fondů v otázce budoucnosti politiky soudržnosti, neboť to pomůže zajistit dostatečné financování této politiky pro následující víceletý rozpočet EU.

„Dnes politika soudržnosti neznamená pouze investice do infrastruktury, ale také investice do projektů přáteských vůči klimatu, do digitalizace, výzkumu a inovací“, uvedla parlamentní státní tajemnice. Účastníci setkání konstatovali, že politika soudržnosti patří k hlavním nástrojům EU investic, které pomáhají k vyrovnávání regionů a členských států v rámci EU. Delegáti se shodli, že je při jednáních o víceletém rozpočtu EU počínajícím rokem 2020 třeba věnovat zvláštní pozornost výši financovaní každému státu, jenž je příjemcem podpory politiky soudržnosti, a podmínkám, v souladu s nimiž lze dané finance využívat.

Na důkaz jednotnosti přijaly státy zastoupené na zasedání na vysoké úrovni deklaraci o rámcovém finančním výhledu EU na roky 2021–2027. Tu přijalo 17 zemí, jež se summitu zúčastnilo: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Estonsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Zasedání se účastnil i komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger.

Text Deklarace je dostupný v angličtině na: https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/friends-of-cohesion-joint-declaration-on-the-multiannual-financial-framework-2021-2027-177497/

Pro informaci

Cílem politiky soudržnosti EU je vyrovnávání socioekonomických rozdílů regionů EU. Lotyšsko získalo z rozpočtu EU na roky 2014–2020 financování na politiku soudržnosti 4,9 mld. EUR. Tyto prostředky byly využity pro investice do rozvoje regionů, rekonstrukce škol, vysokých škol a nemocnic, rozvoje podnikání a dalších oblastí. Od svého vstupu do EU se Lotyšsko díky strukturálním fondům EU stabilně přibližuje průměrné socioekonomické úrovni EU, v roce 2018 dosáhlo 70 % průměrného HDP Evropské unie v přepočtu na obyvatele. I po roce 2020 budou prostředky na politiku soudržnosti pro Lotyšsko nutné, aby pokračovalo v růstu a přibližovalo se průměrné socioekonomické úrovni EU.

V souladu s publikovaným návrhem Evropské komise na rozpočet pro období začínající rokem 2020 mají být výdaje na politiku soudržnosti sníženy o 10 %, což znamená, že by Lotyšsko mělo stále přijímat prostředky EU na politiku soudržnosti, ovšem ve výrazně nižší míře. Lotyšsko tedy společně s dalšími obnobně smýšlejícími státy zastává názor, že by EU měla na politiku soudržnosti věnovat podstatně více prostředků z rozpočtových zdrojů EU. Aby byl zajištěn nepřerušený přísun investic EU, je třeba přijmout rozhodnutí o víceletém rozpočtu EU co nejdříve.